Verlof aanvragen

Hier vindt u hoe en wanneer u verlof aan kunt vragen.

Alleen in bijzondere gevallen krijgt uw kind extra vrij. Bijvoorbeeld op dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis. Hiervoor vraagt u verlof aan. 

Vakantieverlof buiten de vakantie is ook aan duidelijke afspraken gebonden.

Alle spelregels vindt u op de website van de gemeente: https://www.gilzerijen.nl/leerplicht.html

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar, (013-54 29 576)  of met de directeur van de school. 

Klachtenprocedure

Het kan helaas voorkomen, dat u klachten heeft. Wij willen daar zorgvuldig mee omgaan. Er zijn verschillende soorten klachten betreffende:

- de schoolorganisatie.
- begeleiding/beoordeling van leerlingen.
- sancties.
- machtsmisbruik.

Stappenplan voor klachten:
Stap 1: Wij gaan ervan uit dat u een klacht in eerste instantie met de directe betrokkene(n) bespreekt.
Stap 2: Komt u er met de directe betrokkene(n) niet uit, dan kunt u terecht bij de directie van de school.
Stap 3: Bent u desondanks nog niet tevreden, dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag. Bij een officiële klacht zetten zij desgewenst stap 4 in werking.
Stap 4: De klacht wordt behandeld door de interne klachtencommissie. Hierin hebben een bestuurslid, ouder(s) en directie zitting.
Stap 5: Bij ernstige klachten, mn. machtsmisbruik, kan de externe klachtencommissie ingeschakeld worden. De school is hierbij aangesloten bij Stichting KOMM. Deze commissie bestaat uit 3 leden, die deskundig zijn op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en recht. De voorzitter is een jurist, de andere twee zijn gedragsspecialisten. De externe commissie heeft een ambtelijk secretaris.

Van alle klachten wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. Bij stap 1 wordt deze opgeslagen in het logboek van de betrokkene(n). Vanaf stap 2 wordt deze opgeslagen en bijgehouden op directieniveau. Een verslag van het gesprek wordt voor ondertekening aan de ouder(s) meegeven. U ontvangt daarna een afschrift van het gesprek.

Interne vertrouwenspersoon:
Marinka Oostendorp en Judith v.d. Bergh.

Extern vertrouwenspersonen:
Mevrouw Monique Vermetten en mevrouw Louise Pepping.

Stichting KOMM
t.a.v. MW. A. de Koning
p.a. EDUX Breda
Postbus 2086
4800 CB Breda
076-5245500

Protocol gescheiden ouders

Informatieplicht ouders
Voor een juiste en zuivere toepassing van de regels en richtlijnen is het van belang dat ouders de school op de hoogte stellen indien er wijzigingen zijn met betrekking tot hun Burgerlijke Staat.

Indien als gevolg van een scheiding de situatie ontstaat dat één of beide ouders niet meer belast is met het ouderlijk gezag, dan is de betreffende ouder verplicht om afschriften van de officiële stukken waarin dit is vastgelegd, waaronder bepalingen ten aanzien van het ouderlijke gezag, bezoekrecht en dergelijke, te overhandigen aan de school. De betreffende stukken zullen in het leerlingendossier worden bewaard. Uiteraard zal hierbij uiterste zorgvuldigheid worden betracht. Mocht de betreffende ouder dit nalaten, dan zal de school niet gehouden kunnen worden aan een correcte uitvoering.

Informatieplicht school
Op de school rust een informatieplicht aan beide ouders die het ouderlijk gezag hebben. Onder informatie in deze wordt verstaan: alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten,
Nieuwsbrieven (via website aan te melden), voortgangsrapportages, de schoolgids (verschijnt eens per twee jaar en is ook te downloaden via de website) en ouderavonden (zie ook de agenda op de website).

•  Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling woont bij één van de ouders dat zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Hierbij gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.

•  Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, er sprake is van co-ouderschap en de leerling woont beurtelings bij één van de ouders, dan zal alle informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling zijn gemeld. Ook in dit geval gaat de school ervan uit dat alle informatie welke door de school aan die ouder wordt verstrekt door die ouder aan de andere ouder wordt doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan dient de ouder die de informatie niet ontvangt op eigen initiatief contact op te nemen met de school en zal in overleg worden bezien of andere afspraken ten aanzien van de informatievoorziening kunnen worden gemaakt.

•  Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft en de andere ouder is uit de ouderlijke macht gezet, dan zal de school slechts de ouder die met het ouderlijk gezag is belast informeren.

•  Indien sprake is van de situatie dat een ouder een nieuwe relatie aangaat, dan zal de school onder geen beding informatie verschaffen aan de nieuwe partner van de ouder. Indien de ouder wenst dat de nieuwe partner samen met de ouder bij bijvoorbeeld rapport- of voortgangsgesprekken aanwezig is, dan zal in overleg worden bezien of en op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in ieder geval geen informatie verschaffen aan de nieuwe partner zonder de aanwezigheid van de ouder.

Pestprotocol

Wij hanteren een aantal aanpakken ter preventie van pestgedrag op onze school.

1. Taakspel (zie beschrijving elders). Dit is goedgekeurd als preventieve aanpak tegen pesten door Nederlands Jeugdinstituut.
2. Logboek. De leerkrachten houden een logboek bij betreffende grensoverschrijdend gedrag, waaronder ook pestgedrag. Bij 3 vermeldingen worden ouders ingelicht.
3. In de bovenbouw schenken wij aandacht aan digipesten door Bureau Halt (b.v.)
4. Wij maken gebruik van de methode "Leefstijl". Zij besteden aandacht aan weerbaar maken van leerlingen en pestgedrag.
5. Bij Daltononderwijs wordt veel aandacht geschonken aan samenwerken. De samenwerking wordt ook regelmatig geëvalueerd met de kinderen. Hierdoor krijgen de kinderen meer begrip voor elkaar.

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen