PSZ Peuterbos

Peuterspeelzaal 't Peuterbos

Doel en Opzet
Peuterspeelgroep ‘t Peuterbos is er om peuters te laten spelen, zichzelf te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.
Hiernaast heeft de peuterspeelgroep de functie van het stimuleren van de ontwikkeling, signaleren van ontwikkelingsachterstanden en voorbereiden op de basisschool. Het belang van de individuele peuter staat hierbij te allen tijden centraal, gekeken naar de mogelijkheden van de peuter. Van belang vinden wij het spelend ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Wanneer kinderen naar ’t Peuterbos gaan, krijgen ze twee dagdelen per week te maken met twee leidsters en vrijwillige beurt ouders,  onder ouders verstaan we ouder(s) en of verzorger(s). De leidsters besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van creativiteit en de lichamelijke ontwikkeling. Door vrijwillige ouderparticipatie proberen we de betrokkenheid van de ouders bij de peuterspeelgroep te stimuleren en bieden we de ouders de mogelijkheid hier invulling aan te geven. De taakbelasting van de leidster vermindert, zodat er voor de leidster meer tijd is om de ontwikkeling van de peuters te stimuleren en observeren. De ervaring leert dat contacten onderling door ouders erg worden gewaardeerd en biedt ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van opvoedkundige ervaringen en opvoedingsondersteuning.


EERSTE STAP
De peuterspeelgroep is de eerste grote stap in een nieuwe wereld. ’t Peuterbos geeft de gelegenheid deze nieuwe wereld ,stap voor stap met de ouder te ontdekken. Voordat de peuter geplaatst wordt krijgt deze een persoonlijke welkomstkaart met alle benodigde informatie. Het enige wat onze peuters mee hoeven te nemen is een tas met daarin een verschoning en een beker drinken. Natuurlijk is het moeilijk uw kind los te laten dus mag u de eerste ochtend blijven zolang u wilt.

Verloop speelochtend
Op de speelochtend wordt de peuter door de ouder in de speelzaal gebracht en is er de gelegenheid om even een puzzeltje of ander spelletje te doen. Het verloop van de speelochtend kent een vast programma, waarin vrij spel en gezamenlijke activiteiten elkaar afwisselen. Rond 10.00 uur wordt er, door de leidsters meegebracht,  fruit  gegeten en gedronken.  Ondertussen luisteren de peuters naar verhaaltjes en versjes rondom een thema, waarna er gelegenheid is om zelf iets te vertellen of een liedje te zingen. Nadat alle peuters weer heerlijk hebben gespeeld vindt er een activiteit plaats. Tot slot spelen we nog even met z’n allen lekker buiten.  Aan het eind van de speelochtend  wordt deze afgesloten met een gezamenlijke kringactiviteit, waarna de peuters voldaan weer door hun ouders worden meegenomen naar huis.


Activiteiten
Vieringen
Aan speciale dagen wordt zoveel mogelijk samen met de ouders aandacht besteed waarbij ouders steeds een gedeelte van de dag op de peuterspeelzaal aanwezig zijn. Denk hierbij aan verjaardag van de peuter,  kerst , sinterklaas, de laatste speelochtend van het jaar, maar ook de laatste speelochtend van uw peuter voordat hij/zij naar de basisschool gaat.
De verjaardagen van de juffen worden gevierd op een juffiesdag met een leuk themafeest.
Uitstapjes
Door het jaar heen worden er verschillende uitstapjes gemaakt. Zo maakt elke groep elk jaar  een herfstwandeling en gaan we om het jaar naar de bibliotheek. Ook hebben we jaarlijks vieringen met de kleuters van basisschool De BVM.
Om het jaar af te sluiten verzorgen de leidsters elk jaar weer een bijzonder uitstapje.
Zindelijkheid
Om de zindelijkheid te stimuleren gaan wij iedere speelochtend om 9.50 uur met alle peuters plassen op de wc-tjes. Ook de luierkinderen mogen dat proberen. In overleg met de ouders kijken we wanneer de luiers uit kunnen blijven. Hierna wassen we allemaal onze handen en gaan we aan tafel zitten.
3 ½ jarigen groep
6 weken voor kerst en 6 weken voor de zomervakantie is er voor uw peuter de kans om mee te doen met de 3 ½ jarigen groep. Met maximaal 12 peuters, 1 leidster en 1 ouder wordt er hard gewerkt in de grote kinderengroep om ze extra voor te bereiden op de basisschool. Op deze ochtenden bieden wij ze vele technieken, ontwikkelingsmaterialen en vaardigheden. Deze ochtenden zijn altijd heel bijzonder. Voor deelname aan deze ochtend wordt een extra financiële bijdrage gevraagd.
Ouderparticipatie:
Omdat kinderen zo speciaal zijn bieden wij u de mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij uw peuter. Er is een inschrijflijst waar u, indien u dat leuk vindt, uw naam kunt invullen om een of meerdere ochtenden mee te helpen. Verder maken wij graag gebruik van uw kwaliteiten bijv. raam schilderen, afscheidscadeautjes knutselen,  organiseren, schoonmaken, knutselwerkjes verzinnen enz. Het meedraaien is niet verplicht. 

Tot slot
Spreekt de werkwijze van ’t Peuterbos u aan en bent u graag betrokken bij de ontwikkeling van uw peuter , dan kunt u met uw eenjarige dreumes op di- do- en vrijdagochtend tussen 8.45 uur en 11.45 uur bij ons binnenlopen om de sfeer te proeven..

Miranda Bracké en Henriëtte Eken.Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1985 zijn alle scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te formeren.

In deze raad zijn alle belanghebbende “geledingen” van de school vertegenwoordigd: ouders en onderwijzend personeel.

Elke ouder en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen geleding gekozen worden.

De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen.

De MR beslist mee over beleidszaken van de school en heeft ook als taak advies uit te brengen aan het schoolbestuur over schoolse aangelegenheden zoals bijv. het activiteitenplan en vakantierooster.

In het Medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het “bevoegd gezag”, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen.

Het bevoegd gezag is officieel het Bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding.

De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak.

Zo kan de Medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.

Voor een aantal zaken dient het schoolbestuur instemming te krijgen van (G)MR.

Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR.

De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van Stichting Nuwelijn.

Bovenschoolse zaken, die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken

Het gaat hierbij om zaken als het bestuursformatieplan, het zorgplan, het activiteitenplan, het schoolplan en diverse beleidsplannen van het bestuur.

De MR vergadert een aantal keren per jaar. Zie hieronder voor de data. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom.

Notulen van de vergadering kunt u hieronder vinden.

 

In de huidige MR zitten namens de ouders Coen Donders, Ilse v.d. Broek en Joost de Roover.

Namens het personeel nemen  Wilma Hesemans, Rieneke Vinken en Marinka Oostendorp deel.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Data MR-vergaderingen 2018/2019:

28 augustus 2018

10 oktober 2018

13 december 2018

20 februari 2019

17 april 2019

22 mei 2019

 

26 juni 2019 (reservedatum)

 

Ouderraad

Ouderraad

Wie zijn wij?

Alle ouders van de leerlingen op onze school zijn automatisch lid van de ouderraad (OR). In het bestuur van de OR zitten maximaal vijftien ouders/verzorgers van leerlingen van de Burgemeester van Mierloschool.

Ons belangrijkste doel is om de ouders, de leerkrachten en de directie van de BVM met elkaar te verbinden, en op die manier de samenwerking tussen deze drie groepen te bevorderen. Het bestuur van de OR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van deze school.

Namens de school nemen twee leerkrachten zitting in de vergadering. Zij hebben een adviserende en informerende taak m.b.t. het organiseren van feesten en activiteiten voor kinderen. De directeur neemt op afroep deel aan de vergaderingen.

Wat doen wij?

In samenwerking met de leerkrachten van de school organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten voor de leerlingen, zoals bijvoorbeeld Kinderpostzegels, Sinterklaasfeest, (Kaarsen)actie/ sponsorloop, Kerstviering, Carnaval op school, Jeugdoptocht, Projectweek, BVM speldag, Schoolreis, Avondvierdaagse, Schoolverlating, Schoolkrant etc.

Vrijwillige bijdrage

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, kent de OR een vrijwillige bijdrage.

Ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage willen wij u verzoeken om het bedrag wel te voldoen. Wanneer u niet in staat bent om het schoolgeld te betalen dan kunt u contact opnemen met de directeur en/of de stichting “Leergeld”.

Het IBAN waar u uw bijdrage naar kunt over maken is: NL80INGB0001452513 t.n.v. ouderraad Burgemeester Van Mierlo. Het bedrag is: €25,00 per kind op onze school.

Daarnaast wordt nog een bedrag gevraagd voor de schoolverlaters. Hierover krijgen de leerlingen van groep 8 t.z.t. bericht (deze bijdrage is verplicht om deel te kunnen nemen aan bijv. het kamp).

Interesse?

Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig, aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden. Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden (alle ouders die een kind op de BVM hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging) en kunt u als ouder/verzorger meepraten over de gang van zaken binnen de OR.

Meer informatie/vragen

Heeft u vragen, of wilt u meer weten over de werkzaamheden van de OR, neem dan gerust contact met ons op.

Ook in de schoolkalender vindt u informatie over de OR.

Voorzitter: Heidi Bal

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Ouderraadleden 2018-2019

Heidi Bal Voorzitter

Ingrid Donders Penningmeester

Karin Zeijlmans Secretaris

Colinda van de Laar

Sandra Verhoeven

Sylvia Oude Groen

Angelique Mol

Anke Koopmans

Marlies Elands

Lieke Metsaars

Tamara Mallo

Wendy Zwart

 

Vanuit team BVM: Peggy Kerremans

Tussenschoolse opvang

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE TSO

 1. Voor tussenschoolse opvang van een kind op school is een ouderbijdrage verschuldigd.
 2. De ouderbijdrage is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De actuele ouderbijdrage is €1,50 per kind per dag.
 3. De door de ouder verschuldigde ouderbijdrage dient op de 1e werkdag van de maand aan de school te zijn voldaan op rekeningnummer NL74RABO0145105970.
 4. Betaling vindt vooraf plaats door middel van een overblijfkaart(en) te kopen. Deze kaarten zijn voor 5,10 of 50 keer. U kunt dus niet per dag betalen! De kaarten blijven op school. De kosten van de kaarten zijn:

  5x = € 7,50
  10x = €15,00
  50x = €75,00

  Wanneer het overblijftegoed bijna op is, krijgt uw kind een bericht mee naar huis. Een overblijfkaart kan voor één kind zijn maar ook voor alle kinderen binnen het gezin.
 1. Jaarlijks kan de ouderbijdrage aangepast worden.
 2. Indien meerdere kinderen uit 1 gezin gelijktijdig de tussenschoolse opvang bezoeken, is voor ieder kind de normale ouderbijdrage verschuldigd. Er worden geen kortingen toegekend.
 3. Indien de ouder niet tijdig zijn/haar ouderbijdrage voldoet, is hij/zij in gebreke.
 4. Is de ouder in gebreke, dan worden de extra administratieve handelingen in rekening gebracht.

  Eerste herinnering:  € 0,00
  Tweede herinnering:  € 2,50
  Aanmaning:   € 5,00

 

 1. De ouder wordt verplicht de administratieve en/of incasso kosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vordering(en).
 2. Indien de door de ouder verschuldigde ouderbijdrage is opgelopen tot een betalingsachterstand van € 25,00 of meer dan 1 maand en er geen contact plaats heeft kunnen vinden en/of betalingsafspraken gemaakt zijn, is de school gerechtigd om een kind met onmiddellijke ingang de toegang tot de tussenschoolse opvang te weigeren. De betalingsverplichting van de opgelopen achterstand blijft bestaan. Indien nodig zal hiervoor een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de school.
 4. KBS Burgemeester Van Mierlo behoudt zich het recht voor eenzijdig bepalingen van dit ouderbijdrage reglement te wijzigen. In dat geval zal de school ten minste 1 maand voorafgaand aan deze wijziging de ouder/verzorger hierover schriftelijk berichten.

  Vragen:
  Coördinator tussenschoolse opvang: Linda van Gerven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dreumesclub

Wat gezellig………!

Stichting Muzerij biedt u op maandag,- dinsdag,- en donderdagochtend de dreumesclub aan.

De dreumesclub is geen peuterspeelzaal, maar een open ochtend voor oudersverzorgers met jonge kinderen (0-4 jaar), grootouders met kleinkinderen, gastouders met oppaskinderen. U kunt hier op een vrijblijvende manier elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Lijkt het u leuk om uw kindje samen met anderen te laten spelen als opstapje voor de peuterspeelzaal, bent u net in Rijen komen wonen en kent u nog weinig mensen met kinderen, past u op uw kleinkind en heeft u zin in een kopje koffie terwijl uw (klein)kind gezellig met andere kinderen speelt, heeft u behoefte aan een praatje met andere ouders? Kom eens binnen lopen om een kijkje te nemen. U bent van harte welkom.

 

Meer info op de website van Stichting Muzerij - klik hier

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen