Tussenschoolse opvang

REGLEMENT OUDERBIJDRAGE TSO

 1. Voor tussenschoolse opvang van een kind op school is een ouderbijdrage verschuldigd.
 2. De ouderbijdrage is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd. De actuele ouderbijdrage is €1,50 per kind per dag.
 3. De door de ouder verschuldigde ouderbijdrage dient op de 1e werkdag van de maand aan de school te zijn voldaan op rekeningnummer NL74RABO0145105970.
 4. Betaling vindt vooraf plaats door middel van een overblijfkaart(en) te kopen. Deze kaarten zijn voor 5,10 of 50 keer. U kunt dus niet per dag betalen! De kaarten blijven op school. De kosten van de kaarten zijn:

  5x = € 7,50
  10x = €15,00
  50x = €75,00

  Wanneer het overblijftegoed bijna op is, krijgt uw kind een bericht mee naar huis. Een overblijfkaart kan voor één kind zijn maar ook voor alle kinderen binnen het gezin.
 1. Jaarlijks kan de ouderbijdrage aangepast worden.
 2. Indien meerdere kinderen uit 1 gezin gelijktijdig de tussenschoolse opvang bezoeken, is voor ieder kind de normale ouderbijdrage verschuldigd. Er worden geen kortingen toegekend.
 3. Indien de ouder niet tijdig zijn/haar ouderbijdrage voldoet, is hij/zij in gebreke.
 4. Is de ouder in gebreke, dan worden de extra administratieve handelingen in rekening gebracht.

  Eerste herinnering:  € 0,00
  Tweede herinnering:  € 2,50
  Aanmaning:   € 5,00

 

 1. De ouder wordt verplicht de administratieve en/of incasso kosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vordering(en).
 2. Indien de door de ouder verschuldigde ouderbijdrage is opgelopen tot een betalingsachterstand van € 25,00 of meer dan 1 maand en er geen contact plaats heeft kunnen vinden en/of betalingsafspraken gemaakt zijn, is de school gerechtigd om een kind met onmiddellijke ingang de toegang tot de tussenschoolse opvang te weigeren. De betalingsverplichting van de opgelopen achterstand blijft bestaan. Indien nodig zal hiervoor een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de school.
 4. KBS Burgemeester Van Mierlo behoudt zich het recht voor eenzijdig bepalingen van dit ouderbijdrage reglement te wijzigen. In dat geval zal de school ten minste 1 maand voorafgaand aan deze wijziging de ouder/verzorger hierover schriftelijk berichten.

  Vragen:
  Coördinator tussenschoolse opvang: Linda van Gerven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Medezeggenschapsraad

Vanaf 1985 zijn alle scholen verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te formeren.
In deze raad zijn alle belanghebbende “geledingen” van de school vertegenwoordigd: ouders en onderwijzend personeel.
Elke ouder en elk personeelslid kan zich voor een plaats in de MR kandidaat stellen en moet dan door de eigen geleding gekozen worden.
De MR denkt en praat mee over bijna alle zaken die in de school kunnen spelen.
De MR beslist mee over beleidszaken van de school en heeft ook als taak advies uit te brengen aan het schoolbestuur over schoolse aangelegenheden zoals bijv. het activiteitenplan en vakantierooster.
In het Medezeggenschapsreglement is precies geregeld in welke gevallen het “bevoegd gezag”, voordat regelingen vastgesteld of gewijzigd kunnen worden, met de MR moet overleggen.
Het bevoegd gezag is officieel het Bestuur, maar in de praktijk komen veel voorstellen natuurlijk van de schoolleiding.
De vorm van inspraak verschilt per geval: soms is de instemming van (een deel van) de MR noodzakelijk, soms heeft de raad een adviserende taak.
Zo kan de Medezeggenschapsraad een belangrijke rol spelen in het beleid van de school.
Voor een aantal zaken dient het schoolbestuur instemming te krijgen van (G)MR.
Een afvaardiging van de MR neemt deel aan het overleg van de GMR.
De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle scholen die deel uitmaken van Stichting Nuwelijn.
Bovenschoolse zaken, die alle scholen aangaan worden in de GMR besproken
Het gaat hierbij om zaken als het bestuursformatieplan, het zorgplan, het activiteitenplan, het schoolplan en diverse beleidsplannen van het bestuur.

De MR vergadert een aantal keren per jaar. Zie hieronder voor de data. De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is welkom.
Notulen van de vergadering kunt u hieronder vinden.
Eind vorig schooljaar zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuw lid voor de oudergeleding.
Hiervoor is Melanie Beck gekozen.
In de huidige MR zitten namens de ouders Coen Donders, Ilse v.d. Broek en Melanie Beck.
Namens het personeel nemen  Wilma Hesemans, Karin Vos en Rieneke Vinken deel.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Data MR-vergaderingen:

2017/2018

29 nov
24 jan
28 mrt
30 mei
20 jun

Ouderraad

Wie zijn wij?
Alle ouders van de leerlingen op onze school zijn automatisch lid van de ouderraad (OR). In het bestuur van de OR zitten maximaal vijftien ouders/verzorgers van leerlingen van de Burgemeester van Mierloschool.

Ons belangrijkste doel is om de ouders, de leerkrachten en de directie van de BVM met elkaar te verbinden, en op die manier de samenwerking tussen deze drie groepen te bevorderen. Het bestuur van de OR vertegenwoordigt de ouders/verzorgers van deze school.

Namens de school nemen twee leerkrachten zitting in de vergadering. Zij hebben een adviserende en informerende taak m.b.t. het organiseren van feesten en activiteiten voor kinderen. De directeur neemt op afroep deel aan de vergaderingen.

Wat doen wij?
In samenwerking met de leerkrachten van de school organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten voor de leerlingen, zoals bijvoorbeeld Kinderpostzegels, Sinterklaasfeest, (Kaarsen)actie/ sponsorloop, Kerstviering, Carnaval op school, Jeugdoptocht, Projectweek, BVM speldag, Schoolreis, Avondvierdaagse, Schoolverlating, Schoolkrant etc.

Vrijwillige bijdrage
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, kent de OR een vrijwillige bijdrage.
Ondanks het vrijwillige karakter van de bijdrage willen wij u verzoeken om het bedrag wel te voldoen. Wanneer u niet in staat bent om het schoolgeld te betalen dan kunt u contact opnemen met de directeur en/of de stichting “Leergeld”.
Het IBAN waar u uw bijdrage naar kunt over maken is: NL80INGB0001452513 t.n.v. ouderraad Burgemeester Van Mierlo. Het bedrag is: €25,00 per kind op onze school.
Daarnaast wordt nog een bedrag gevraagd voor de schoolverlaters. Hierover krijgen de leerlingen van groep 8 t.z.t. bericht (deze bijdrage is verplicht om deel te kunnen nemen aan bijv. het kamp).

Interesse?
Voor het bestuur van de oudervereniging worden, indien nodig, aan het einde van het schooljaar verkiezingen gehouden. Een keer per jaar legt het bestuur verantwoording af aan haar leden (alle ouders die een kind op de BVM hebben, zijn automatisch lid van de oudervereniging) en kunt u als ouder/verzorger meepraten over de gang van zaken binnen de OR.

Meer informatie/vragen
Heeft u vragen, of wilt u meer weten over de werkzaamheden van de OR, neem dan gerust contact met ons op.

Ook in de schoolkalender vindt u informatie over de OR.

Voorzitter: Heidi Bal
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderraadleden 2016/2017

Voorzitter:

Heidi Bal

Penningmeester:

Ingrid Donders

Secretaris:

Karin Zeijlmans


Leden vanuit het Team BvM:

Danny Wolfs


Leden vanuit de ouders:

Colinda van de Laar

Sandra Verhoeven

Suzanne van Gils

Sylvia Oude Groen

Angelique Mol

Jale Kehribar

Marlies Elands

Dreumesclub

Wat gezellig………!

Stichting Muzerij biedt u op maandag,- dinsdag,- en donderdagochtend de dreumesclub aan.

De dreumesclub is geen peuterspeelzaal, maar een open ochtend voor oudersverzorgers met jonge kinderen (0-4 jaar), grootouders met kleinkinderen, gastouders met oppaskinderen. U kunt hier op een vrijblijvende manier elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. Lijkt het u leuk om uw kindje samen met anderen te laten spelen als opstapje voor de peuterspeelzaal, bent u net in Rijen komen wonen en kent u nog weinig mensen met kinderen, past u op uw kleinkind en heeft u zin in een kopje koffie terwijl uw (klein)kind gezellig met andere kinderen speelt, heeft u behoefte aan een praatje met andere ouders? Kom eens binnen lopen om een kijkje te nemen. U bent van harte welkom.

 

Meer info op de website van Stichting Muzerij - klik hier

     Burg. van Mierloschool is onderdeel van Stichting Nuwelijn - Gilze Rijen